مرمت و رفوگری فرش

مرمت فرش ماشینی به روش‌هایی گفته می‌شود که معایب یا خرابی‌های فرش را اصلاج می‌کند.

فرش  ماشینی وسیله کاربردی است و مواد تشکیل دهندهٔ آن آسیب پذیر است (پشم، پنبه، ابریشم، کنف و...) . آسیب‌ها از قبیل پارگی، سوختگی و پوسیدگی بودند

فرش ماشینی همواره به دلایل مختلف از جمله فرسایش، مجاورت با مواد شیمیایی، ضربه، آتش و ... همواره در معرض آسیب قرار دارد و همین امر باعث شده  کار رفو و رفو گری در جهت ترمیم استادانه بخش های آسیب دیده از اهمیت زیادی برخوردار شود.

همچنین عیوب دیگری حین تولید فرش ماشینی بوجود می آیند که اکثراً حاکی از عدم دقت و یا سهل انگاری در کاربرد و استفاده از مواد اولیه مصرفی غیر مرغوب و رعایت نکردن اصول بافت صحیح می باشد. از جمله عیوب شایع در این مورد، عیب ابعاد فرش می باشد. بعد از تولید فرش باز هم امکان بروز آسیب وجود دارد، که به نحوه نگهداری و استفاده صحیح از فرش برمیگردد.

رفوگری برای موارد زیر بکار میرود:

ریشه بافی:

معمولادربالا وپایین تمام قالی‌ها وقالیچه هاریشه‌های فرش به چشم می خورندکه درحقیقت همان قسمت‌های ابتدایی وانتهایی تارهای فرش هستند. طول این ریشه هابسته به مراکزگوناگون فرش بافی ازیک یادوسانتی مترتاپانزده سانتی مترتغییرمی کند. بهترین اندازه برای ریشه‌های فرش رقمی درحدودچهارسانتی متراست. درحالی که ریشه‌های بلندترممکن است دکوراتیووزیباباشندولی اغلب به یکدیگرگره می‌خورند. درصورتی که ریشه‌های فرش ازبین بروندمی توان باالیاف مشابه باتارهای فرش ریشه‌های جدیدایجادکردواین کاری است که رفوگران به خوبی ازعهدهٔ آن برمی آیند.

شیرازه دوزی:

لبه‌های جانبی مانندقسمت‌های بالاوپایین فرش بیشتردرمعرض سائیده شدن واستهلاک قراردارند. لذاهنگام بافت فرش چندتارجانبی قسمت‌های راست وچپ فرشینه رابااستفاده ازنخ خای پودکه ازلابلای تارهاگذرانیده شده اندبه یکدیگرمی تابانندواین عمل رابه تدریج تاخاتمهٔ بافت فرش ادامه می‌دهند. تنهابادوخت ویاتابانیدن یک رشته ازکلاف نخی جداگانه، متناسب بارنگ ونوع قالی به دورتارهای جانبی عمل ترمیم واستحکام بخشیدن به لبه‌های فرشینه راانجام می‌دهند. به این عمل دراصطلاح شیرازه دوزی می‌گویند. این عمل ممکن است درطول حیات فرش چندین بارتکرارشودبدون آنکه ارزش تجارتی آن کاهش یابد.

گلیم باف:

درقسمت‌های بالاوپایین بسیاری ازدست بافت‌ها، باریکه‌ای به عرض یک یادوسانتی مترباکمک نخ پود ,مانندپارچه بافته می شوندکه دراصطلاح به آن گلیم باف ویا سوف می‌گویند. درمعدودی ازفرش هابه جای ریشه‌ها، باریکه‌های گلیم دیده می شوندکه به آن‌ها ریشه بسته می گویندوبه آسانی می‌توان بازکرده وبه صورت ریشه نمایان ساخت. گلیم باف هامانندریشه هابه عنوان یک قسمت محافظ برای فرش تلقی می شوندزیرادرصورت آسیب رسیدن به این قسمت کم‌کم قطعهٔ آسیب دیده پیشرفت میکندتابه جسم اصلی فرش رسیده ودرنتیجه سبب میشودکه گره هابه تدریج ناپدیدشده وفرش ارزش‌های خودراازدست بدهد. درهنگام آسیب دیدن این قسمت بایدسریعاآنهاراجداکرده وبانخ‌های محکم بخیه‌های معمولی ویازیگزاگ مانندبه قسمت فرسوده زدتاازمتلاشی شدن فرش جلوگیری شود.

رفع پیچیدگی کناره‌های فرش:

گاهی کناره‌های جانبی برخی ازفرش‌های پرکاروچندپوده مانند: فرش بیجار , فرش کاشان , فرش اصفهان , فرش قم و فرش تبریز پیچیده شده ولوله می‌شود. این حالتی است که به ندرت درفرش‌هایی بابافت شل ویایک پوده اتفاق می‌افتد. درصورتی که پودهایی راکه به دورتارهای جانبی می پیچانندمحکم کشیده ویاسفت کرده ویارج‌های گره رامحکم شانه کرده باشنداین کیفیت بروزمیکند که البته عوامل دیگردربروزاین حالت ممکن است. به علت تابیده شدن بیش ازحدپودهاویاتراکم زیاد چله هادرکناره‌های فرش باشد. برای رفع شدن کناره‌های جانبی فرش می‌توان به این ترتیب عمل کرد: نوارهایی به عرض تقریبی چهارسانتی متراز لینولئوم ویاجنس مشابه آن راانتخاب کرده ودرحاشیهٔ پشت فرش ودرقسمت‌های لوله شده بانخ وسوزن مناسب به صورت زیگزاگ می‌دوزند. بایدتوجه داشت که هیچگاه نبایدبرای رفع لوله شدن، کناره‌های فرش راباچسب، موم ویامیخ به کف اتاق، پارکت وموکت زیرفرش چسباندویامیخکوب کرد. زیراپس ازمدتی چسب خشک شده وفرش ازکف اتاق جدامیشوددرحالتی که به فرش آسیب زیادی میرسدویااینکه میخ‌های کوبیده شده درجسم فرش آنراپاره کرده وبه ارزش آن لطمه می‌زند. اگرچه که اطوکشیدن کناره‌های لوله شده بااستفاده ازپارچهٔ مرطوب راه حل دیگری میباشدولی بایدتوجه داشت که اطوی بسیارگرم به الیاف فرش آسیب می‌رساند.

شیرازه دوزی:

لبه‌های جانبی مانندقسمت‌های بالاوپایین فرش بیشتردرمعرض سائیده شدن واستهلاک قراردارند. لذاهنگام بافت فرش چندتارجانبی قسمت‌های راست وچپ فرشینه رابااستفاده ازنخ خای پودکه ازلابلای تارهاگذرانیده شده اندبه یکدیگرمی تابانندواین عمل رابه تدریج تاخاتمهٔ بافت فرش ادامه می‌دهند. تنهابادوخت ویاتابانیدن یک رشته ازکلاف نخی جداگانه، متناسب بارنگ ونوع قالی به دورتارهای جانبی عمل ترمیم واستحکام بخشیدن به لبه‌های فرشینه راانجام می‌دهند. به این عمل دراصطلاح شیرازه دوزی می‌گویند. این عمل ممکن است درطول حیات فرش چندین بارتکرارشودبدون آنکه ارزش تجارتی آن کاهش یابد.

رفع چروکیدگی فرش:

گاهی تاروپودپشمی برخی از فرش‌های ایلیاتی دراثرمرورزمان کش آمده ودرنتیجه قسمت‌هایی ازاین فرش هاچروکیده می‌شود. این عارضه ممکن است به سبب تابیدن غیریکنوااخت پشم نیزبروزکند. متاسفانه برای این قبیل فرش هاچارهٔ اساسی وجودنداردوتوصیه میشوددرصورت مشاهدهٔ اولین آثارچروک خوردگی ترتیبی داده شودکه این قسمت هاکمتردرمعرض پاخوردگی قرارگیرند. اگراین قسمت دروسط فرش باشدمیتوان به کمک قیدودستگاه‌های مخصوص شبکهٔ تاروپودفرش راکشیدوتااندازه‌ای آنراصاف کرد. درصورت زیادبودن چین وچروک می‌توان ناحیه چروک خورده راعوض کرده وبه آن قسمت جدیدی بافت.

کلیدواژه:

فرش ، 'مرمت فرش ماشینی' ، 'رفوگری فرش ماشینی' ، 'بافت فرش ماشینی' ، 'پشت فرش ماشینی' ،  'تولید فرش ماشینی' ، 'ابعاد فرش' ، قالی‌ ، قالیچه ، الیاف ، 'شیرازه دوزی' ، 'گلیم باف' ، سوف ، 'فرش بیجار' ، 'فرش کاشان' ، 'فرش اصفهان' ، 'فرش قم' ، 'فرش تبریز' ، 'کناره‌های فرش' ،  'الیاف فرش' ، 

ادامه
فرش ماشینی با کیفیت
تضمین بالاترین کیفیت و کمترین قیمت
خرید فرش همراه با پرداخت در محل
پرداخت در محل
ضمانت بازگشت وجه خرید فرش
ضمانت بازگشت تا 7 روز
ارسال رایگان فرش ماشینی
ارسال سریع و رایگان
اطلاعات تماس
لینک های مهم
  • خرید فرش ماشینیدفتر مرکزی و انبارکاشان : خیابان شهید رجایی - مجتمع تجاری اداری صفویه - طبقه 3 - واحد 30 - کد پستی 8741739571
  • خرید فرش ماشینی شماره های تماس : 03155404323 - 09133617151
  • خرید فرش ماشینیدفتر مرکزی تهران : جنت آباد مرکزی (بالای همت) - برج اداری و تجاری کوروش - طبقه 1 - واحد 6
  • خرید فرش ماشینی شماره های تماس : 02144899307 - 02144898827
  • خرید فرش ماشینی آدرس کارخانه : آران و بیدگل - شهرک صنعتی سلیمان صباحی - بلوار 3 (تولید) - پلاک 112
  • ایمیل
  • قیمت فرش کاشان ساعات کار و پاسخگویی شنبه تا پنجشنبه 9 صبح تا 7 عصر
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت مرداس می باشد

  ارسال رایگان فرش و ضمانت 5 ساله فرش و پرداخت در محل فرش و همچنین فروش عیدانه فرش و تخفیف انواع فرش ماشینی درجه یک ليست قيمت فرش ماشيني که در فرش مرداس هست تشکيل شده از قيمت فرش ماشيني فرش هاي فرش کاشان ، فرش مشهد ، فرش تهران ، فرش قيطران با اين وجود شما مي توانيد يک خريد فرش داشته باشيد از طرح فرش و طرح فرش جديد که ميتوان از بين فرش طرح 700 شانه ، 700 شانه ، 1000 شانه ، فرش هاي طرح هفتصد شانه 8رنگ ، هفتصد شانه 8 رنگ ، هفتصد شانه هاي 10 رنگ يا اينکه هزار شانه هاي 14 رنگ را که بسيار پرفروش هستند انتخاب کنيد و همگی فرش کاشان هستند که در فرش مرداس عرضه مي شوند. در فرش مرداس که يک خريد اينترنتي فرش را به سادگي محيا مي سازد. انواع فرش ماشینی فرش مرداس با قیمت خرید و قیمت تولید فرش از فرش کاشان به هموطنان ارائه می شود. در این فروشگاه فرش همه ی فرش ها 100 درصد اکریلیک بوده و از تولید فرش کاشان تا فروش فرش مستقیم انجام می گردد. ابعاد فرش ماشینی ابعاد : 6 متری ، 9 متری و 12 متری هست که با قیمت فرش ارزان و تخفیفی ارسال می شود و فرش کناره و قالیچه نیز موجود است. معروفترین و بهترین فرش کاشان 700 شانه تراکم 2550 و 1000 شانه تراکم 3000 هست که با دستگاه های HCP ، HCI و شونهر Schonherr تولید و بافته می شوند. برخی از کارخانه قالی کاشان : یلدای کویر ، قیطران ،شاهرخ ، اسپادانا ، سورنا ، پاتریس و قیمت فرش 6 متری و قیمت فرش 9 متری و قیمت فرش 12 متری و فرش سرمه ای در فروشگاه فرش مرداس موجود میباشد و قیمت فرش ماشینی مشهد و فرش ماشینی کاشان را از ما بخواهید .

رفت به بالا